Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ СОЛІДАРНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

on .

УДК 364.35
 
НАСІБОВА Ольга,
старший викладач Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
 
ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ СОЛІДАРНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
 
Постановка проблеми. Збільшення Пенсійного фонду є одним з найважливіших аспектів соціального захисту населення України. Постійне зростання соціальних стандартів на етапі реформування економіки вимагає збільшення доходів, які забезпечать потреби непрацездатного населення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження питання дохідної частини пенсійного фонду зробили вітчизняні науковці Б. Зайчук [3], Є. Лібанова [4], В. Мельничук [1], Л. Ткаченко [2], О. Сміт, [5], Б. Надточій та ін.
Мета статті – проаналізувати механізм формування та особливості дохідної частини солідарної пенсійної системи шляхом проведення аналізу поточних фінансових умов пенсійної системи для виявлення ефективних шляхів її покращання.
Матеріали та методи. У науковій статті застосовано сукупність методів і підходів, які дозволили реалізувати концептуальну єдність дослідження. Діалектичний та структурний методи пізнання використано для розкриття сутності формування дохідної частини Пенсійного фонду України у системі економічної циклічності; методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції – для визначення особливостей утворення першого рівня пенсійної системи; методи аналогій, порівняння та статистичний – для виявлення резервів зростання і оптимізації формування доходів Пенсійного фонду України.
Результати дослідження. Аналіз складових та структури прибутку Пенсійного фонду України показав, що незважаючи на постійне зростання прибуткової частини страхових фондів солідарної пенсійної системи, цього недостатньо для наповнення пенсійного фонду. Зростаюча частка доходу з державного бюджету свідчить про постійну фінансову залежність бюджету Пенсійного фонду і зменшення власних фінансових ресурсів. Тобто Пенсійний фонд поступово стає бюджетно-гарантованим фондом, і процедура формування першого рівня пенсійної системи порушує принципи соціального страхування.
Потреба покривати дефіцит Пенсійного фонду за рахунок бюджетних коштів і постійне збільшення залученого прибутку призводить до скорочення фінансування з державного бюджету таких сфер, як охорона здоров’я, культура, освіта та наука.
Дохід Пенсійного фонду одночасно супроводжується втратами, пов’язанимиз великою кількістю людей, які отримують привілегійовані пенсії, невирішеними питаннями щодо основ пенсійного страхування, великим тягарем по фонду заробітної платні. Це все призводить до незбалансованості солідарної пенсійної системи, збільшує залежність від державного бюджету України.
Висновки. Аналіз даних поточного стану прибутку державного бюджетуУкраїни показав необхідність вироблення довгострокової стратегії пенсійної системи. Це зумовлено неналежним забезпеченням фондів громадських пенсійних зобов’язань через свої власні джерела, і тому швидкозростаюча дерегуляція Пенсійного фонду збільшує його залежність від державного бюджету.
 
Ключові слова:  пенсійне страхування, Пенсійний фонд України, власні прибутки, які трансформуються в дохід, пенсії, прибутки Пенсійного фонду України.

 ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ СОЛІДАРНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ