Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

on .

УДК 658.88
 
НОВІКОВА Наталія,
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки і фінансів підприємства Київського  національного торговельно-економічного університету
 
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
 
Постановка проблеми. Досліджено актуальне питання формування кредитноїполітики в сучасних кризових умовах діяльності підприємств торгівлі на основі теоретико-методологічних засад формування кредитної політики підприємств різних галузей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що серед науковців ведуться дискусії щодо підходів та послідовності формування кредитної політики підприємства. Більшість авторів наголошують на тому, що формування кредитної політики повинно насамперед здійснюватися за її трьома типами: агресивним, помірним та консервативним. Існує також єдність поглядів, що розроблена на підприємстві кредитна політика, з одного боку є інструментом збільшення обсягу продажів, але з іншого, – повинна мати і комплекс заходів, спрямованих на зниження ризику виникнення простроченої або безнадійної дебіторської заборгованості. Врахування цих точок зору на процес формування кредитної політики дає змогу системно підійти до питання її розробки, що і сформульовано у меті дослідження.
Матеріали та методи. Для проведення дослідження використано такі методи: аналізу та синтезу; наукової абстракції; порівняння; узагальнення; індукції та дедукції.
Результати дослідження. Обґрунтовано послідовність процесу формування кредитної політики, яка насамперед підпорядкована стратегічним та тактичним цілям підприємства торгівлі і базується на комплексному аналізі та плануванні дебіторської заборгованості. Сформовано параметри комерційного кредитування, умови страхування комерційних кредитів, обґрунтовано політику збору платежів та прискорення їх повернення.
Висновки. Запропонований підхід до формування кредитної політики як складової системи управління дебіторською заборгованістю дозволить системно та всебічно проводити цю роботу, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства. Цей напрямок роботи дає можливість у перспективі покращити такі результати діяльності:сприяти зростанню обсягу реалізації товарів шляхом надання комерційного кредиту; збільшити прибуток за рахунок зростання обсягу реалізації; підвищити конкурентоспроможність підприємства за допомогою відстрочки платежу; визначити ступінь ризику неплатоспроможних покупців; розрахувати прогнозований розмір резерву сумнівних боргів.

Ключові слова: кредитна політика, управління дебіторською заборгованістю, товарний кредит, споживчий кредит, стандарти кредитування, цінові знижки, дебітори.
 
 КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ