Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

on .

УДК 657.37:339.17
 
ФОМІНА Олена,
кандидат економічних наук, докторант кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету
 
СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
  
Постановка проблеми. Функціонування підприємства в умовах невизначеностіта ризику потребує постійного вдосконалення інформаційного забезпечення менеджменту підприємства, а відповідно і підходів до формування системи управлінської звітності, яка відрізняється від інших видів звітності користувачами, завданнями, змістом, формою, методикою складання. Для кожного окремого підприємства управлінська звітність матиме риси індивідуальності, але при цьому необхідні загальні теоретичні положення, методологія процесу формування обліково-аналітичної інформації управлінської звітності, розробка яких забезпечить можливість вибору з наявних альтернатив найбільш обґрунтованого варіанта для конкретного підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремихнаукових доробок, невирішеною залишається важлива науково-практична проблема щодо формування системи управлінської звітності на підприємствах торгівлі.
Метою дослідженняє розвиток концептуальних підходів до формування системи управлінської звітності підприємств торгівлі.
Матеріали та методи. Використано системний підхід, методи теоретичного узагальнення, індукції, систематизації, аналізу та синтезу.
Результати дослідження. Розглянуто управлінську звітність як систему обліково-аналітичної інформації, представленої у вигляді сукупності облікових і розрахункових показників. Виявлено, що система управлінської звітності, сформована відповідно до внутрішньої регламентації підприємства та інформаційних запитів користувачів, повинна відповідати принципам системного підходу, періодичності, рівноваги, кількісної оцінки, вартості грошей у часі, обачності, контролю, використання професійного судження.
Визначено основні етапи впровадження управлінської звітності на підприємствіторгівлі.
Висновки. В ході дослідження встановлено, що управлінська звітність формуєтьсяяк система показників, представлених у визначених формах, що в сукупності є системою обліково-аналітичної інформації, яка має внутрішню структуру. Тобто включає сукупність звітних форм, кожна з яких розкриває інформацію про елементи управлінської звітності та їх взаємозв’язок з іншими елементами через систему показників. Показники, в свою чергу, згруповані у розділи, що характеризують певні аспекти елемента управлінської звітності.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати про наявність методології формування інформації управлінської звітності, тобто вчення, яке потребує удосконалення та розробок щодо багатьох його аспектів. Зокрема, перспективним у цьому напрямку дослідження вбачається розроблення методики зіставності показників управлінської звітності з іншими видами звітності з метою одержання цілісної картини про результати діяльності підприємства торгівлі та його майнового стану.
 
Ключові слова: інформаційне забезпечення управління, облікова інформація, управлінська звітність, елементи управлінської звітності, управлінський звіт.

 СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ