УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

on .

УДК 339.13(477)
 
МАЗАРАКІ Анатолій, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри торговельного підприємництва, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЛАГУТІН Василь,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
Постановка проблеми. Розглянуто актуальне питання розвитку внутрішнього ринку в Україні у контексті політико-економічного пошуку рівноваги між викликами імпортозаміщення і ризиками девальваційних та інфляційних трендів. Питання досліджено на основі вивчення широкого масиву статистичних даних.
Аналіз наукових досліджень і публікацій з цієї проблематики свідчить, що серед науковців точаться дискусії з приводу пояснення проблем трансформації внутрішнього ринку та обґрунтування наукових підходів до визначення стратегії його розвитку. При цьому пріоритетним є завдання забезпечення розвитку внутрішнього виробництва. Матеріали статті містять сценарії розвитку внутрішнього ринку, які випливають з високого ступеня залежності економіки України від ситуації на міжнародних ринках. Таке розуміння питання вимагає виявлення сучасних трендів розвитку українського внутрішнього ринку за наявності гострих глобальних викликів для національної економіки, що і є метою дослідження.
Матеріали та методи. Теоретичною та методологічною основою дослідженняслугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів з проблем глобальної конкуренції, промислової організації, ринкових механізмів, антимонопольної (конкурентної) політики. Багатоаспектний характер дослідження обумовив застосування комплексу наукових методів, а саме: системного підходу, структурно-функціонального аналізу, порівняльно-типологічного, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, аналізу статистичних даних та ін.
Результати дослідження. Внутрішній ринок відображає економічні відносини, що виникають і розвиваються в сфері торговельного підприємництва, з метою налагодження оптимальних взаємозв’язків між національними товаровиробниками і вітчизняними споживачами. Дослідження структури внутрішнього ринку важливо поєднувати з інституційним аналізом, пізнанням форм, стадій і рівнів розвитку ринку. Визначено не лише структурні залежності між окремими елементами внутрішнього ринку, а й глибше досліджено їх інституційні трансформації.
Висновки. Пріоритетним трендом розвитку внутрішнього ринку в Україні є перехід його до інноваційно-інвестиційної моделі, яка має забезпечити дієву реструктуризацію реального сектора національної економіки. У сучасних умовах цей перехід безпосередньо стосується екзогенних та ендогенних умов сталого економічного зростання. Проте для цього необхідно здійснити реформу державного управління, інституційну децентралізацію, істотно поліпшити конкурентне середовище товарних ринків та лібералізувати умови ведення підприємництва, що мають стати потужними джерелами зростання внутрішнього ринку і виведення економіки України зі стану рецесії.

Ключові слова: внутрішній ринок, конкуренція, ефективність ринку, відкритість економіки, глобальний ланцюг створення вартості, давальництво, імпортозаміщення.

 ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ