Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

on .

УДК 336.143:330.341.2
 
ЧУГУНОВ Ігор, 
д. е. н., професор, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ, завідувач кафедри фінансів КНТЕУ
 
МАКОГОН Валентина,
к. е. н., старший науковий співробітник відділу бюджетної системи Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ
 
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
 
Розкрито роль бюджетно-податкової політики як інструменту забезпечення економічного зростання, модернізації економіки і соціальної сфери. Визначено основні напрями підвищення ефективності бюджетно-податкової політики в умовах інституційних перетворень. Здійснено аналіз основних податкових надходжень зведеного бюджету. Розроблено прогноз частки видатків зведеного бюджету у валовому внутрішньому продукті на середньострокову перспективу.
 
Ключові слова: бюджет, доходи бюджету, видатки бюджету, бюджетна політика, податкове регулювання, середньострокове бюджетне прогнозування та планування.

  БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ