Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

№3 (2013)

Автор: Редактор on .

З М І С Т
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЛІГОНЕНКО Л. Концептуальні засади економічного управління підприємством 5
П’ЯТНИЦЬКА Г.,
ГАЙДАЙ Ю., ПРЕДЄІН А.
Управління розвитком організаційної культури торговельного підприємства 17
ВЕДМІДЬ Н. Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: галузевий аспект 32
КОРОЛЬ С. Інституційний підхід до соціальної відповідальності бізнесу 42
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЧУГУНОВ І.,
ПАСІЧНИЙ М.
Формування бюджету Української РСР у складі бюджетної системи СРСР 56
ШКОДІНА І. Розвиток світового фондового ринку в умовах фінансової нестабільності 74
ХРИСТЕНКО М. Концептуальні засади фінансового контролінгу в банку 83
ОБЛІК ТА АУДИТ
БЕЗВЕРХИЙ К. Організація обліку процесу виробництва на промислових підприємствах 97
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ШАРКО М.,
АДВОКАТОВА Н.
ІЄРАРХІЧНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ 114
ТАДЕЄВ Ю. Динамічні функції корисності з інвестиціями у виробничий та інтелектуальний капітали 128