Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬ­НОСТІ БАНКУ

on .

 
УДК: 330.14:336.71
 
ГЛУБОКИЙ В.,
аспірант кафедри банківської справи КНТЕУ
 
ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬ­НОСТІ БАНКУ
 
Проаналізовано різні підходи до тлумачення понят­тя "еконо­мічний капітал" та запропоновано його визначення; розгля­нуто функ­ціональ­не призначення економічного капіталу; визна­чено основні відмінності еконо­мічного та регулятивного капіталу банку; ідентифіковано роль еко­номічного капіталу в управлінні банком.

  ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬ­НОСТІ БАНКУ