Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

on .

УДК 339.747:336.71
 
ГОЛОВІНА Я.,
аспірант Одеського державного економічного університету
 
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ
 
Висвітлено наслідки світової фінансової кризи 2007–2008 рр. Досліджено механізм сек’юритизації та недоліки його використання як одну із причин сучасних кризових процесів. Визначено основні напрями розвитку і вдосконалення систем корпоративного управління та ризик-менеджменту в банках, що необхідні для подолання наслідків кризи та забезпечення стабільної діяльності для захисту інтересів зацікавлених осіб.

  ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ