Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЦІЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МОДЕЛІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ

on .

УДК338.45.01
 
КІНДЗЕРСЬКИЙЮ.,
к. е. н., ст. наук. співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України
 
ЦІЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МОДЕЛІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ
 
Розкрито "больові точки" розвитку промисловості України та причини їх виникнення. Основною причиною названо відсутність ефективної промислової політики в країні через недостатнє розуміння органами влади її змісту та значення для розвитку галузі в період економічних перетворень. Проаналізовано різні підходи до змісту, принципів, моделей та інструментів промислової політики в системі державного регулювання економіки. Існуючі погляди доповнені авторським розумінням цієї політики та аргументами на користь необхідності її активного застосування.
 
  ЦІЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МОДЕЛІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ