Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Вісник 06.2012

on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.
Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні 5
МАЗІНА О. Оцінка та чинники розвитку людського капіталу 16
СИВАНЕНКО Г. Бізнес-клімат як передумова інноваційного розвитку країни 26
ПІДПРИЄМНИЦТВО
МЕЛЬНИЧЕНКО С., АВДАН О. Формування бренда туристичних підприємств 35
ГРИНЮК Н. Оцінювання результативності діяльності споживчих товариств 44
СИТНИК Г. Фінансове планування у ціннісно орієнтованому управлінні 56
ВЕДМІДЬ Н. Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності 72
ЛЕБЕДЕВА Л. Проблеми становлення концепції постіндустріального суспільства 83
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ТАРАСЮК М.,
РУДЕНКО І.
Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні 92
ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
ГРУБОВ В.,
КУЛАГІН Ю.
Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі 104
ШКЕПУ М. Інверсації семантики та семантика інверсацій у "Логосі" сучасної історії 114