Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 658.15
 
БЛАКИТА Г.,
к. е. н., доцент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
 
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Досліджено основні методологічні питання систематизації видів фінансової стратегії торговельних підприємств. Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до систематизації видів фінансової стратегії підприємств реального сектору економіки на базі окремих класифікаційних ознак. Виокремлено найважливіші класифікаційні ознаки, які можуть бути покладені в основу систематизації. За результатами проведеного дослідження запропоновано принципово нову систематизацію видів фінансової стратегії торговельних підприємств.


  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ