Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК [005.52:005.334]:336.71
 
ШУЛЬГА Наталія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕЛЬНИЧУК Марина,
експерт відділу управління активами та пасивами АТ "ОТП Банк"
 
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано різні підходи до організаційного забезпечення ризик-менеджменту в банках України; визначено колегіальні органи, які задіяні у цьому процесі; розглянуто проблеми організаційного супроводження процесу управління ризиками, а також надано пропозиції щодо його удосконалення.
 
Ключові слова: ризик-менеджмент, колегіальні органи, організаційна структура, підрозділ ризик-менеджменту, підрозділи фронт- та бек-офісу.
 
 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ УКРАЇНИ