Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОДИВ, ВДЯЧНІСТЬ, БЛАГОГОВІННЯ: МОРАЛЬНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ

on .

УДК 177.77
 
МОРОЗОВ Андрій
д. філос. н., професор кафедри філософських та соціальних наук 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПОДИВ, ВДЯЧНІСТЬ, БЛАГОГОВІННЯ: МОРАЛЬНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ
 
Розглянуто подив, вдячність та благоговіння як специфічні етичні "першофеномени", які уможливлюють автентичний спосіб існування людини, сприяють виявленню та розкриттю її глибинної сутності, а також мають онтологічний вимір. На основі філософсько-теологічної традиції подив, вдячність і благоговіння тлумачаться як екзистенціали, що конституюють глибинні основи особистісності.
 
Ключові слова: подив, вдячність, благоговіння, етичний першофеномен, сутність, екзистенція, екзистенціал.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)